Merhabalar bugün sizlerle geçtiğimiz günlerde gerçekleşen WWDC21 etkinliğinde tanıtılan XCode 13 sürümü ile gelen bazı yeniliklerden bahsetmek istiyorum. XCode 13 kapsamında storyboard, dosya ikonları, otomatik tamamlama,vim editörü ve tabiki en önemlisi XCloud gibi bazı yeni tasarımlar karşımıza çıkıyor. Şimdi sırayla bu yenilikleri inceleyelim.

1) Dosya İkonları

Xcode kullanıcı arayüzünde swift dosyaları, assest ve diğer dosyalar için ikonlar tasarlanmış ve göze gerçekten güzel geliyor. Ayrıca dosya uzantıları gizlenmiş olarak karşımıza çıkıyor.


global information tracker

Merhabalar bugün sizlerle projelerimizde kullandığımız git versiyon kontrol sistemi ve buna ait en çok kullanılan git komutlarından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi git ile hem zamandan hem çalışma alanından tasarruf edebildiğimiz gibi ortak projeler yürüttüğümüz arkadaşlarımızla uzak repository hizmeti veren github, gitlab vb. ortamları üzerinden işlemlerimizi ortak bir şekilde yürütebiliyoruz. Terminal komutlarından bahsedip ondan sonra git komutlarına geçmek daha faydalı olacağını düşünüyorum.

Terminal Komutları

1) cd

Herhangi bir dizine ve klasöre erişmek için kullanırız.


Hello everyone, the topic that I want to share with you today is the navigation bar items that we use frequently in our application.

First of all, how do we add the navigation bar item to our application that I want to tell you about?

The add button we want to add to the right side of our navigation bar.

We call addButton function in viewdidload

Now, let’s add an item by entering the system name and this item will navigate us to page 2.


Merhabalar bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu uygulamalarımızdaki verileri telefon hafızasına kaydetmek için kullanacağımız yöntem olan CoreData dan bahsetmek istiyorum.

Projemizi oluştururken core data seçeneğini seçmeden tamamıyla projemizi sıfırdan yaratmayı deneyelim.


Bugün sizlerle SwiftUI projelerimizdeki görünümlerimizi çok daha modern hale getiren araç olan Gradient kullanımını paylaşmak istedim.

Gradient temelde 3 çeşit bileşenden oluşur :

1.Linear

2.Radial

3.Angular

1.LinearGradient

Renk ve boyutun doğrusal şekilde olduğu bu fonksiyonda hangi rengin ne kadar kullanacağına karar verebiliyoruz.Örnek verecek olursak ;

LinearGradient(gradient: Gradient(colors: [.white, .black]), startPoint: .top, endPoint: .bottom)

Başlangıç noktası → .top ve .white

Bitiş Noktası ise — -> .bottom ve

.black

olarak belirledik, dilersek bu konumları ve renkleri değiştirebiliriz.Projemizi Zstack yapısı içerisinde yaptığımızdan emin olalım.

RadialGradient

Radial gradientte ise daire şeklinde veya konik şeklinde renklerin dışa doğru yayarak oluşturulan görünümler elde edebiliriz. …


Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu Swift projelerimizde sıkça kullandığımız Web Api den veri çekmeyi ve bu veriyi, yani JSON datasını parse edip kullanmayı göstermek istiyorum.

Web api :

“https://api.themoviedb.org/3/movie/popular?api_key=07a5c023845c9ca82cd83153c9c21fe2"

Öncelikle bu url’den Json Datasını daha net anlayabilmek için codebeautify.org adlı siteden yararlanmamız faydalı olur.

https://codebeautify.org


Hello everyone !!

I will show you how to use the share button that we frequently use in our applications.

First, we set our navigation bar command under viewdidload in the view controller we want to add.

navigation bar settings

Then all we have to do is write the shareTapped function.


How To Create Picker View ?

Hello everyone, today I will show you how to use the picker view, which we can use in our projects.

First of all, we create our project and add a picker view with the add button.

After the picker view we added to the main.storyboard, we add the horizantal and vertical values ​​in the alligment constraint.


Hello guys, today I want to tell you about the problem and solution I have in my swift project.
As you know, github is an indispensable platform for developers, we can do many more operations such as sharing our projects with our friends within github, planning and managing our projects with other people.

Now, we will try to transfer the codes we will create in SwiftUI environment to GITHUB and after transferring it to githuba, the created content is empty and we will try to find a solution to this problem together.
If the same situation happened to you, I would like to help you with the sample solution method.

  1. First of all, let’s create any project in Xcode;

Mesut Aygun

iOS Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store