Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu Swift projelerimizde sıkça kullandığımız MVVM tabanlı uygulamalarımız için tasarladığımız Web Api den veri çekmeyi ve bu veriyi, yani JSON datasını parse edip kullanmayı göstermek istiyorum.

Web api :

“https://api.themoviedb.org/3/movie/popular?api_key=07a5c023845c9ca82cd83153c9c21fe2"

Öncelikle bu url’den Json Datasını daha net anlayabilmek için codebeautify.org adlı siteden yararlanmamız faydalı olur.

https://codebeautify.org


Hello everyone !!

I will show you how to use the share button that we frequently use in our applications.

First, we set our navigation bar command under viewdidload in the view controller we want to add.

navigation bar settings

Then all we have to do is write the shareTapped function.


How To Create Picker View ?

Hello everyone, today I will show you how to use the picker view, which we can use in our projects.

First of all, we create our project and add a picker view with the add button.

After the picker view we added to the main.storyboard, we add the horizantal and vertical values ​​in the alligment constraint.


Hello guys, today I want to tell you about the problem and solution I have in my swift project.
As you know, github is an indispensable platform for developers, we can do many more operations such as sharing our projects with our friends within github, planning and managing our projects with other people.

Now, we will try to transfer the codes we will create in SwiftUI environment to GITHUB and after transferring it to githuba, the created content is empty and we will try to find a solution to this problem together.
If the same situation happened to you, I would like to help you with the sample solution method.

  1. First of all, let’s create any project in Xcode;


Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle swift projemde yaşadığım problemi ve çözümünü anlatmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi github geliştiriciler için olmazsa olmaz bir platform, github bünyesinde projelerimizi arkadaşlarımızla paylaşma, projelerimizi diğer insanlarla birlikte planlama ve yönetme gibi daha birçok işlemi yapabiliyoruz.

Şimdi sizinle birlikte SwıftUI ortamında oluşturacağımız kodları GITHUB’a aktarmaya çalışıcaz ve githuba aktardıktan sonra oluşturulan içeriğin boş olduğunu ve bu probleme birlikte çözüm bulmaya çalışıcaz.

Eğer aynı durum sizlerin başına da gelmiş ise örnek çözüm yöntemi ile yardımcı olmak istiyorum.

  1. Öncelikle Xcode da herhangi bir proje oluşturalım ;

Mesut Aygun

iOS Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store